Featured Post

Одржана XXXVIII (38та) седница на Советот на ЕЛС  Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина Mакедонска Каменица (“Службен гласник на Општина Mакедонска Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС Mакедонска Каменица донесе: Р  Е  Ш Е Н И Е За свикување на XXXVIII (38та) седница на Советот…

Featured Post

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ на Детален урбанистички план за блок 8, КО Каменица

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 ,51/11, ,123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) Градоначалникот на општина Македонска Каменица, на ден 05.11.2020 година, донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ на Детален…

Featured Post

Врз основа на член 35 став 10  од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.199/2014, 44/2015, 193/2015, 31/2016,163/16, 90/17, 64/18 и 168/18), член 2-а и член 2-б од Уредба со законска сила за дополнување на уредбата со законска сила за примена на законот за просторно и урбанистичко планирање за време на…

Featured Post

Службен гласник на општина Македонска Каменица

Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум 2020 година Службен гласник на општина Македонска Каменица 37 13.11.2020 Службен гласник на општина Македонска Каменица 36 13.10.2020 Службен гласник на општина Македонска Каменица 35 09.09.2020 Службен гласник на општина Македонска Каменица 34 27.08.2020 Службен гласник на општина Македонска Каменица 33 31.07.2020 Службен гласник на општина Македонска…

Акција за заловување на кучиња скитници во Македонска Каменица

Во текот на вчерашниот ден во Македонска Каменица се одвиваше акција за заловување на кучиња скитници. Служби на ВСЦ „Тодор Ангелов“ од Куманово задолжени за заловување на кучиња скитници на територијата на општина Македонска Каменица, врз основа на претходно склучен Договор за услуги, во акцијата успеаа да заловат вкупно 7 кучиња скитници. Истите во понатамошниот…

Граѓанско учество во креирање на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година

Со пополнување на овој краток формулар директно учествувате во креирањето на приоритетите и Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година. Линк до формуларот: Граѓанско учество во креирање на Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2021 година https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfql7zliwJuoGhtT5Bsaebdm4HONLYLM7nyW1bvoy2YHWqGjg/formResponse

Соопштение за ново работно време во општинската администрација

Општина Македонска Каменица ги известува граѓаните дека од 03 ноември 2020 година општинската администрација воведува двосменско работење согласно со насоките и препораките во врска со потребата за преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (КОРОНА ВИРУС). Работното време од вторник, 03 ноември, ќе се организира во групи  на неделна основа и ќе  започнува од 07.30…