Општина Македонска Каменица доби 800.000,00 денари за Каменичко културно лето од Министерството за култура

Министерството за култура денеска (15 февруари) на својата веб-страница ги објави финалните резултати од Годишните конкурси за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2020 година. Како издржан и добро аргументирани проект, конципиран со квалитетни уметнички содржини, кој поттикнува културен диверзитет, уметничкото творештво и културен развој, Каменичко културно лето на Годишниот конкурс за…

Дневен ред на XXX Седница на Совет на општина Македонска Каменица

  Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:

Потребни формулари за аплицирање за ученички и студентски стипендии

Општина Македонска Каменица објави Конкурс за доделување на стипендии за ученици во основното и средното образование и студенти за учебната/студиска 2019/2020 година. Пријавувањето на Конкурсот започнува од 05.02.2020 и ќе трае до 25.02.2020 година до 15.30 часот. Сите потребни информации за конкурсот се на следниов ЛИНК. Формуларите кои ви се потребни за апликација за стипендија се…

КОНКУРС за доделување на стипендии за ученици во основното и средното образование и студенти од општина Македонска Каменица за учебната/студиска 2019/2020

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на Р.М” бр.5/02), а согласно член 5 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државните училишта и државните универзитети од општина Македонска Каменица бр.08-603/1 од 13.03.2018 година. Градоначалникот на општина Македонска…