Општина Македонска Каменица

ГРАЃАНСКИ СЕРВИС - Добредојдовте

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз живот...

Руен 2015

Денес на највисокиот врв на Осоговските планини на надморска височина од 2252 метри се одржа традиционалната меѓугранична средба „Руен“. Средбата беш...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА  НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА О...

РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПОД-ПРОЕКТ „рЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА во МАкедонска каменица“   Општина МАКЕДОНСКА ...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10...

Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

Денес на месноста викана „Еленец“ по четврти пат се одржа средбата помеѓу здруженијата на пензионери од Македонија. Повеќе од 6.000 посетители, од сит...

„Кампања за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот“

Вчера на потегот од Градскиот плоштад во Македонска Каменица преку „Еленец“ - село Цера па се до Царев Врв се одржа авто-мото релито кое веќе неколку ...

Почит за загинатите полицајци во Куманово

Денес, во 19 часот, од паркот со спомениците на Миле Јаневски - Џингар и Вера Јоциќ, започна Почесниот мaрш во чест на припадниците на безбедносните...

Пролетно порибување на Kалиманско езеро

Денеска во езерото Калиманци беа пуштени над 10.000 парчиња или 380 килограми подмладок на крап кој беше обезбеден од Општината преку Риболовното др...

 • Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

  Tuesday, 07 July 2015 12:32
 • Руен 2015

  Sunday, 05 July 2015 19:36
 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

  Monday, 29 June 2015 00:00
 • РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

  Thursday, 18 June 2015 13:42
 • Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

  Tuesday, 09 June 2015 09:14
 • Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

  Sunday, 07 June 2015 23:34
 • „Кампања за поголема безбедност на мотоциклистите во сообраќајот“

  Monday, 25 May 2015 07:59
 • Почит за загинатите полицајци во Куманово

  Tuesday, 12 May 2015 20:46
 • Пролетно порибување на Kалиманско езеро

  Friday, 08 May 2015 15:02

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

E-mail Print PDF

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Градоначалникот на општина Македонска Каменица, на ден 22.06.2015 година, донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 1. За планскиот документ Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од централно градско подрачје, град Македонска Каменица, блок 1 и блок 2, помеѓу улиците М.Тито(М5), улица М.М.Брицо, улица Руенска и дел од улица М.Тито кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
 2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната   на           општина Македонска  Каменица www.makedonskakamenica.gov.mk
 3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од централно градско подрачје, град Македонска Каменица, блок 1 и блок 2, помеѓу улиците М.Тито(М5), улица М.М.Брицо, улица Руенска и дел од улица М.Тито нема да има влијание врз животната средина од следните причини: Согласно постојниот ГУП на градот М.Каменица на предметниот локалитет е предвидена класа на намени домување, јавни институции, комерцијални и деловни намени и зеленило и рекреација. Според ГУП на М.Каменица на предметниот локалитет се предвидуваат содржини кои меѓу себе ги надополнуваат потребите на жителите, со можности за присуство на дејности и капацитети што не ја загрозуваат животната средина во и надвор од локалитетот, а се во согласност со своите финансиски и развојни политики, која се должи на начинот на стопанисување со градежното земјиште кое е во сопственост на имателите на катастарските парцели од што произлезе и потребата за изработка на овој детален урбанистички план за дел од централното градско подрачје на град М.Каменица.
 4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање на Република Македонија со седиште на ул. ,, Булевар Гоце Делчев,, бб Скопје во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

Јавна презентација и анкета по нацрт деталниот урбанистички план за локалитет-”дел од блок 9” во Македонска Каменица

E-mail Print PDF

Врз основа на член 24 став 11 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/12, 42/14) и член 38 од Статутот на општина Македонска Каменица ( Сл. гласник на општина Македонска Каменица бр. 4/05), Градоначалникот на општина Македонска Каменица го дава следното

СООПШТЕНИЕ

За организирање на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА и ЈАВНА АНКЕТА ПО ВТОР ПАТ

по Нацрт деталниот урбанистички план за локалитет-”дел од блок 9” во Македонска Каменица со површина од 6,21 ха во следниот урбан опфат :

-исток : дел од граница на постоен ГУП и дел од крак на ул. “ Каменичка”;

-запад: дел од улица “14 ти јуни”

-север: дел од граница на постоен ГУП

-југ: дел од магистрална улица “Каменичка”.

Нацрт планот за локалитет-”дел од блок 9” во Македонска Каменица ќе биде изложен на огласна табла во зградата на општина Македонска Каменица

Појаснување по плановите ќе се дава во општина Македонска Каменица Јавната презентација и јавна анкета ќе трае 10 работни дена сметано од наредниот ден по објавувањето во јавните гласила.

Јавната презентација по Нацрт плановите пред граѓаните и правните лица ќе се одржи на ден 24.07.2015 година со почеток во 13:00 часот во просториите на општина Македонска Каменица.

Јавна консултација за стратегиска оцена врз животна средина за проектот “изградба на државен пат р1210, Крива Паланка –Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса”

E-mail Print PDF

javna_konsultacija_sasa-toranica016

Денеска со почеток во 12 часот во Салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа јавна консултација по Стратегиската оценка врз животната средина околу изградбата на државниот пат П1210 од Крива Паланка до Македонска Каменица, делница од рудник Тораница до рудник Саса.

Read more...

Руен 2015

E-mail Print PDF

DSC1Денес на највисокиот врв на Осоговските планини на надморска височина од 2252 метри се одржа традиционалната меѓугранична средба „Руен“.

Средбата беше организирана од ЕД “Здравец 2002“ од Македонска Каменица, ПД “Руен“ од Крива Паланка и ТД “Осогово“ од Ќустендил република Бугарија. Свој придонес за успешнто организирање на Средбата дадоа над 30 спортско-рекреативни и планинарски здруженија од регионот кои со своето присуство му дадоа масовност на овој настан.

Read more...

Објава за набавки на градежни работи за реализација на: Реконструкција, адаптација и проширување на Дом на култура „Романса“ во Општина Македонска Каменица.

E-mail Print PDF

Република Македонија

Проект за Подобрување на Општински Услугите - МСИП

Кредит Бр. 8158-МК

MSIP-NCB-047-15

 1. 1.Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.
 2. 2.Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за „Реконструкција, адаптација и проширување на Дом на култура „Романса“ во Општина Македонска Каменица”.
 3. 3.Општина Македонска Каменица ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „Реконструкција, адаптација и проширување на Дом на култура „Романса“ во Општина Македонска Каменица”..
 4. 4.Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
 5. 5.Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00:
Read more...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

E-mail Print PDF

sasa046

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНА КОНСУЛТАЦИЈА ЗА  НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ВРЗ ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗА ПРОЕКТОТ

ИЗГРАДБА НА ДРЖАВЕН ПАТ Р1210, КРИВА ПАЛАНКА –МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ДЕЛНИЦА ОД РУДНИК ТОРАНИЦА ДО РУДНИК САСА  

Јавното претпријатие за државни патишта ја известува засегнатата јавност дека планира да реализира Проект за “Изградба на државен пат Крива Паланка – Македонска Каменица, Р1210 делница од рудник Тораница до рудник Саса “ во должина од 19,375 км. 

Read more...

РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА ВО МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

E-mail Print PDF

ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ПОД-ПРОЕКТ „рЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА И НАДГРАДБА НА ДОМ НА КУЛТУРА во МАкедонска каменица

 

new_kicОпштина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА преку Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиран со заем од Светска банка, обезбеди финансиски средства за реализација на под-проектот „Реконструкција, адаптација и надградба на Дом на култура во Македонска Каменица“.

Имплементацијата на проектот предвидено е да трае 12 месеци.

Read more...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален урбанистички план на град Македонска Каменица 2014- 2029

E-mail Print PDF

GUP_oviВрз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Градоначалникот на општина Македонска Каменица, на ден 23.04.2015 

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Read more...

Над 6.000 посетители на „Бабина Баница 2015“

E-mail Print PDF

Денес на месноста викана „Еленец“ по четврти пат се одржа средбата помеѓу здруженијата на пензионери од Македонија. Повеќе од 6.000 посетители, од сите краеви на babiba_banica_2015097Македонија, беа дел од оваа манифестација. Покрај пензионерите, стотици млади луѓе, присуствуваа на „Бабина Баница“ - настанот кој традиционално се одржува на локалитетот „Еленец“ во село Цера, Македонска Каменица. Годинешнава манифестација ги урна сите досегашни рекорди, а гостите можеа да уживаат во живописниот пејзаж, традиционално подготвената баница под вршник и селска манџа.

Read more...

Page 1 of 25

 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »
You are here Home