IMG 8289Врз основа на Правилник за правото и начинот на користење на бесплатен превоз донесен од страна на Советот на општина Македонска Каменица , заведен под број 08-1905/1 од 10.10.2016 година, Градоначалникот на општина Македонска Каменица го распишува следниот:

ЈАВЕН ПОВИК зА користење на бесплатен превоз за жителите од селските средини

Се известуваат граѓаните жители на селата: Моштица, Саса 1 и Саса 2, Луковица, Косевица, Костин Дол, Цера 1 и Цера 2, Дулица и Тодоровци, дека согласно Правилник за правото и начинот на користење на бесплатен превоз заведен под број 08-1095/1   од 10.10.2016 година може да користат басплатен јавен превоз. Бесплатниот јавен превоз може да го користат следните категории на граѓани:

  •  -       Пензионери
  • -       Лица корисници на социјална парична помош
  • -       Лица корисници на постојана парична помош
  • -       Хендикепирани лица

Заинтересираните лица треба да ги достават следните документи:

Повеќе...