darko mitevski

ДАРКО МИТЕВСКИ

 ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

 БИОГРАФИЈА 

 

Д-р Дарко Митевски е роден во Македонска Каменица на 07 јуни 1976 година. 

Образование

  •  Основно училиште Кирил и Методиј, Македонска Каменица
  •  Средно училиште Методи Митевски Брицо, Македонска Каменица
  •  Филозофски факултет- педагогија, Скопје
  •  Магистер по образовен менаџмент, Југозападен универзитет Неофит Рилски - Благоевград, Бугарија
  •  Доктор по комуникации меѓу менаџерските тимови и наставниот кадар  - универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, Македонија

 Професионално искуство

  •  Државен секретар во Министерството за образование и наука
  •  Државен советник за образовни политики во Министерството за образование и наука
  •  Училиштен педагог во основно училиште Кирил и Методиј, Македонска Каменица

 Квалификации

  •  Одлично познавање и служење со ИКТ( Windows XP, Internet, MS Office)
  •  Одлично познавање на англискиот јазик.