Администрација

Внатрешната организација на Општинската администрација се утврдува во зависност од надлежностите на Општината утврдени со закон, групирањето на работите и задачите според видот, обемот, сложеноста, нивната меѓусебна сродност и поврзаност, како и други услови потребни за утврдување на внатрешната организација.

Општинската администрација:

  1. Ги подготвува актите за советот и градоначалникот;
  2. Ги  подготвува  седниците  на  советот,  како  и  седниците  на  неговите  постојани  и привремени комисии;
  3. Врши стручни работи за советот и за градоначалникот;
  4. Го води сметководството на Општината;
  5. Ја следи проблематиката во областите од надлежност на Општината, врши анализа на состојбата и дава иницијативи и предлози за нивно решавање;
  6. Доставува информации и податоци во врска со активностите на Општината на барање на надлежните органи или врз основа на закон;
  7. Ракува со документите на Општината, ги чува се до нивното уништување, односно предавање на Државниот архив на Република Македонија ; и
  8. Врши и други работи што ќе и ги определи советот и градоначалникот.

Општинската администрација се организира во одделенија.

Општинската администрација ја сочинуваат: