Ден: September 5, 2019

Изберен најповолен изведувач за реконструкција на подот во Спортската сала во ООУ „Св. Кирил и Методиј“

Денес, со спроведената  е-аукција од страна на Основното училиште „Св. Кирил и Методиј“ – Македонска Каменица беше избран најповолен изведувач за реконструкција и санација,…