Пуштен во употреба објектот за потребите на месната заедница во Стара Каменица

Денес во Стара Каменица официјалното беше предаден во употреба објектот кој општина Македонска Каменица ги изгради за потребите на жителите оваа месна заедница. На настанот, покрај локалното население, присуствуваше и градоначалничката на општина Македонска Каменица, членови на Совет на општина Македонска Каменица, директори на институции и претставници од локалната самоуправа. Во своето обраќање пред присутните…

Нови 630.000,00 евра од државата за изградба на локални асфалтни патишта во општина Македонска Каменица

Со финансии од Меѓунароната банка за обнова и развој – Светска банка по Договорот за финансирање на Проектот за поврзување на локални патишта Владата донесе Одлука за алоцирање на средства во износ од 70.000.000,00 евра. Според претхоно утврден систем на доделување на средства за општините во државата и Град Скопје, општина Македонска Каменица доби 630.000,00…

Дневен ред на XXVIII Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:   Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е                    …

Започнаа градежните активности предвидени со Договорот за бетонски работи и партерно уредување на површини во Македонска Каменица

Започна реализацијата на Договорот за бетонски работи и партерно уредување на површини склучен помеѓу општина Македонска Каменица и Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕВРОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ с.Владиевци, Василево. Договорот предвидува изградба на пристапни патеки на улица „Индустриска“, улица „Церска“ и улица „Кејска“ како и изградба на паркинг простори и кратки пристапни патеки до колективните живеалишта  во…

Нови автобуски постојки во општина Македонска Каменица

Општина Македонска Каменица и Јавното претпријатие „Камена Река“ ги продолжуваат активностите од проектот за замена на старите и поставување на нови автобуски постојки. Изминатиов период беа поставени нови автобуски постојки во село Тодоровци и село Моштица (Павлиш Дол). Во текот на наредниот период, според потребите на граѓаните, вакви типски автобуски постојки ќе бидат поставени во…