ЈАВНИ НАБАВКИ на општина Македонска Каменица

Договори за Јавно приватно партнерство:

 

 

 

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори