Општина Македонска Каменица

Општината Македонска Каменица се наоѓа во североисточниот дел на Република Македонија во подножјето на Осоговскиот масив. На исток граничи со општина Делчево, на југ со општина Виница на запад со општина Кочани а на север со општина Крива Паланка и државната граница со Република Бугарија. Зафаќа вкупна површина од 189 км2.

Географската положба на Македонска Каменица е добра, бидејќи преку неа поминува патот што ги поврзува источните со централните делови на републиката. Тука поминува трансверзалната патна линија што се одвојува кај Велес и преку Штип, Кочани и Македонска Каменица продолжува кон Делчево и преминот кај Македонско – Бугарската граница.

Според географската положба, климата во Македонска Каменица е особено пријатна со умерени температурни разлики и врнежи. Климата во повисокиот дел е изразито планинска и се одликува со долги и снежни зими и куси свежи лета. Македонска Каменица е со надморска височина од 520м. Средна годишна температура од 11 степени Целзиусови. Во Македонска Каменица и околината ретко се задржуваат снежните покривки. Најтопли се летните денови, посебно август, а најстудени се во јануари. Пролетта е постудена од есента. Врнежите се нерамномерни.

Општината е составена од 9 населени места од кои 8 се рурални и тоа: Тодоровци, Луковица, Костин Дол, Косевица, Моштица, Дулица, Саса и Цера и градот Македонска Каменица како општински центар.

Според пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија во  Септември 2021 година, Општина Македонска Каменица брои 6.439 жители. На територијата на Општината се заведени 2.649 домаќинства односно 3.141 станови.

Географски карактеристики на теренот на општината.

населено место површина
( км2 )
надморска
височина
бр. на жители
според
пописите во
Аграрна структура на атарот (ha)
      2002 2021 обработ.
земјиште
пасишта шуми вкупно
Македонска Каменица 14,3 540 5147 4368 396 138 742 1276
Тодоровци 6,9 620 235 181 196 82 181 459
Луковица 8 600 269 297 364 164 244 772
Костин Дол 13,6 990 116 59 305 263 704 1272
Косевица 14,8 865 240 161 434 346 605 1385
Моштица 24 875 543 497 571 446 1278 2295
Дулица 23,6 700 305 190 751 396 963 2110
Саса 46,1 1020 876 501 961 1782 2565 5308
Цера 27,9 940 379 185 690 532 1124 2346
вкупно/ просечно 179,2 794,4 8110 6439 4668 4149 8406 17223

Според пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија во  Септември 2021 година, Општина Македонска Каменица брои 6.439 жители. На територијата на Општината се заведени 2.649 домаќинства односно 3.141 станови.

Во табелата подолу е прикажан  етничкиот состав на населението во општина Македонска Каменица

Националност Жители во проценти %
Македонци 5.975 92,79
Срби 9 0,14
Бошњаци 9 0,14
Албанци 6 0,09
Турци 2 0,03
Останати 14 0,22
Непознато 1 0,02
Лица за кои податоците се преземени од административни извори и не ја искажале својата националност 423 6,57
Вкупно 6.439 100

Во споредба со пописот во 2002 година, бројот на населението е во опаѓање што може да се забележи од табелаите во која се прикажани бројот на живородени деца и бројот на починати лица на територијата на општина Македонска Каменица по години во изминатата декада односно од  2010 до 2021 година

2010-2021 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Новороденчиња 72 63 68 47 67 48 61 47 53 52 59 46
Починати 64 71 64 55 74 74 76 72 61 83 72 98

Намалувањето на бројот на новородени деца а зголемувањето на починатите се должи на иселувањето на помладата популација односно работоспособното население во западно европските држави.

Податоците се превземени од Државен завод за статистика