За општина Македонска Каменица

Општината Македонска Каменица се наоѓа во североисточниот дел на Републиката во подножјето на Осоговскиот масив. На исток граничи со општина Делчево, на југ со општина Виница на запад со општина Кочани а на север со општина Крива Паланка и државната граница со Република Бугарија. Зафаќа вкупна површина од 189 км2.

Географската положба на Македонска Каменица е добра, бидејќи преку неа поминува патот што ги поврзува источните со централните делови на републиката. Тука поминува трансверзалната патна линија што се одвојува кај Велес и преку Штип, Кочани и Македонска Каменица продолжува кон Делчево и преминот кај Македонско – Бугарската граница.

Според географската положба, климата во Македонска Каменица е особено пријатна со умерени температурни разлики и врнежи. Климата во повисокиот дел е изразито планинска и се одликува со долги и снежни зими и куси свежи лета. Македонска Каменица е со надморска височина од 520м. Средна годишна температура од 11 степени Целзиусови. Во Македонска Каменица и околината ретко се задржуваат снежните покривки. Најтопли се летните денови, посебно август, а најстудени се во јануари. Пролетта е постудена од есента. Врнежите се нерамномерни.

Општината е составена од 9 населени места од кои 8 се рурални и тоа: Тодоровци, Луковица, Костин Дол, Косевица, Моштица, Дулица, Саса и Цера и градот Македонска Каменица како општински центар.

Географски карактеристики на теренот на општината.

населено место површина ( км2 ) надморска височина жители Аграрна структура на атарот (ha)
обработ. земјиште пасишта шуми вкупно
Македонска Каменица 14,3 540 5147 396 138 742 1276
Тодоровци 6,9 620 235 196 82 181 459
Луковица 8,0 600 269 364 164 244 772
Костин Дол 13,6 990 116 305 263 704 1272
Косевица 14,8 865 240 434 346 605 1385
Моштица 24,0 875 543 571 446 1278 2295
Дулица 23,6 700 305 751 396 963 2110
Саса 46,1 1020 876 961 1782 2565 5308
Цера 27,9 940 379 690 532 1124 2346
вкупно/ просечно 179,2 794,4 8110 4668 4149 8406 17223