Листа на услуги на општина Македонска Каменица

Ред. Бр. Тип на услуга Модул Тип на корисник
1 Следење и контрола на процес при легализација на дивоградби Урбанизам правни и физички
2 Барање за издавање извод од урбанистички план правни и физички
3 Барање за издавање потврда за катастарска парцела (опфат на урбанистички план) правни и физички
4 Барање за издавање потврда за точна адреса, промена на улица и број правни и физички
5 Инцијатива за воведување инспекциска постапка правни и физички
6 Барање за користење јавни прометни површини (плоштади и други јавни места; продажба на ситни производи; истакнување реклами, објави и огласи) Комунални услуги правни и физички
7 Барање за вонреден превоз по општински патишта правни
8 Барање за издавање на одобрение за отстранување на објект правни и физички
9 Барање за дозвола за поставување телефонски, телеграфски и други кабловски водови правни и физички
10 Барање за одобрение за раскопување на улица, коловоз, јавна или зелена површина правни и физички
11 Барање за решение за времена измена на режим на сообраќај правни
12 Поднесување на иницијатива до Градоначалник на општина Граѓански иницијативи правни и физички
13 Поднесување на иницијатива до Совет (на општина; на Источен плански регион; за социјална заштита на ИПР) правни и физички
14 Поднесување на предлози до Центар за развој за развој на Источен плански регион правни и физички
15 Барање за издавање на потврда за усогласеност со Стратегија за ЛЕР на општина правни
16 Барање за субвенции за инвертери, сончеви колектори, велосипеди, печки на пелети, фотоволтаици…. Финансиска помош физички
17 Барање за стипендија на талентирани ученици и студенти физички
18 Барање за еднократна финансиска помош физички
19 Поднеси пофалба, жалба или критика Инфо центар правни и физички
20 Пријави проблем правни и физички

Сподели

Остави коментар