Врз основа на член 30 став 1 точка 2 и став 3  и член 48 став 4 од Законот за административни службеници(„Службен весник на…

Врз основа на член 90 став 1 алинеја 3 од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08,…

Во врска со член 62 став 12 и член 52 став 4 од Законот за урбанистичко планирање сл.весник на РСМ бр.32 /2020 год. oрганот…