ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ул. „Каменичка“ бр 2

тел./факс: 033 432 741

Интернет страница на Општина Македонска Каменица

opstina@makedonskakamenica.gov.mk

ГРАДОНАЧАЛНИК

Димчо Атанасовски

тел. 072 278 398

gradonacalnik@makedonskakamenica.gov.mk