АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

organization chart at munucipality of Makedonska Kamenica

ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПО ОДДЕЛЕНИЈА

 1. Одделение за правни и општи работи и јавни дејности

Одделението за правни и општи работи и јавни дејности ги врши следните работи:

 • изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот;
 • дава мислење на актите од аспект на нивната законитост, ги следи прописите и нивните измени и дополнувања;
 • ги спроведува јавните набавки во општината;
 • архивско работење и административно технички работи;
 • врши стручни и организациски работи за функционирање на Советот и на неговите тела, како и на Градоначалникот;
 • дава правна помош по одредени работи за општината;
 • ги информира корисниците на услугите за полесно остврување на нивните права;
 • работи од канцелариското работење кое опфаќа прием, отварање, евиденција и испраќање на актите на органите на општинта;
 • дактилографски работи;
 • секретарски работи за Градоначалникот;
 • работи за возниот парк и други технички работи (одржување на хигиена и достава на пошта);
 • врши информатичко технички работи;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени од Советот и Градоначалникот.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

  1. Анета Темчева – Раководител на одделение за правни и општи работи и јавни дејности
  2. Миран Митревски – Соработник – систем администратор
  3. Васко Десподовски – Соработник за организациони работи, информирање и односи со јавноста
  4. Марија Спиридонова – Соработник за правни работи и седници на совет
  5. Виктор Ристовски – Помлад соработник за заштита, спасување и управување со кризна состојба и безбедност и здравје при работа
  6. Никица Крстевска – Помлад соработник за правни и општи работи
  7. Гоце Ангелов – Самостоен референт – информатичар
  8. Марина Стојановска – Самостоен референт – техничка секретарка 
  9. Јасминка Ѓоргиевска – Референт за административно документациони работи
  10. Емилија Тодорова – Референт за административно документациони работи
  11. Роза Стоименовска – Референт за упатување на странки/граѓани

Вработени кои вршат помошно – технички работи

 1. Јоцо Стоилов – Курир
 2. Љубинка Ѓорѓиевска– Курир
 3. Трајчо Тодоров – Возач
 4. Блашка Соколова – Хигиеничар
 5. Силвана Стоименовска – Хигиеничар
 6. Дивна Стоименовска – Хигиеничар

 

 1. Одделение за финансиски прашања

Одделението за финансиски прашања ги врши следните работи:

  • подготвување на буџетот и завршната сметка на буџетот;
  • подготвување на финансиски план за извршување на буџетот (квартален и годишен);
  • подготвување на квартални извештаи за извршување на буџетот;
  • следење на остварувањето на приходите и извршување на расходите;
  • сметководствено евидентирање на извршувањето на буџетот;
  • благајничко работење;
  • води евиденција за имотот на општината
  • работи на материјално-финансиските работи;
  • работи на администрирање на даноците и комуналните такси;
  • други работи доверени од Советот и Градончалникот.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

  1. Сања Митревски – Советник -одговорен сметководител
  2. Ивана Наумовски – Соработник за материјално и финансиско водење на сметководство
  3. Драган Ѓорѓиевски – Соработник за администрирање со даноци, такси и надоместоци
  4. Симона Захариевска – Соработник за материјално и финансиско водење на сметководство
  5. Весна Стојчева – Референт за евиденција на приходи и присилна наплата
  6. Борис Максимов – Референт – даночен извршител
  7. Зоран Јангеловски – Референт за евиденција на приходи и присилна наплата

 

3.Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој

Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој ги врши следните работи:

 • изработува и реализира програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на општината;
 • изработува и реализира програма за изградба, одржување и заштита на локалните патишта и улици;
 • изработува и реализира програма за јавното осветлување на подрачјето на општината;
 • ги следи состојбите и организира изградба, реконструкција и оддржување на јавното зеленило, фонтаните, дрворедите и друга комунална опрема поставена на улиците и на другите јавни површини;
 • врши други работи доверени од Советот и Градоначалникот.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

  1. Здравко Мирчев –  Раководител на Одделението за урбанизам, комунални работи, заштита на животна средина и локален економски развој
  2. Добри Јаневски – Советник за планирање на локален економски развој
  3. Марија Јовановска – Советник за локален развој на индустриска зона и управување со градежно земјиште
  4. Александра Димоска Ангеловска – Советник за урбанистичко планирање
  5. Симона Петрова – Соработник за комунални дејности
  6. Јован Митревски – Соработник за уредување на градежно земјиште
  7. Драги Стаменковски – Самостоен референт за комунални работи
  8. Владко Стојков – Референт за геодетски работи

 

4. Одделение за внатрешна ревизија

Одделението за внатрешна ревизија ги врши следните работи:

 • врши внатрешна ревизија во општината и во јавните служби кои ги основа општината, согласно со закон и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Министерството за финансии;
 • подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрување на градоначалникот го обезбедува неговото спроведување и следење;
 • доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот и советот на општината;
 • изготвува годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;
 • врши оценување на значајни фактори на ризик и давање совети на градоначалникот за намалување на факторите на ризик;
 • дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
 • ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
 • ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските акти и актите на органите на општината.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници:

 

 1. Одделение за управување со човечки ресурси

Одделението за управување со човечки ресурски ги врши следните работи:

 • Води селекција и постапка за вработување во општинската администрација;виктор
 • Воведување во работа на ново вработените;
 • Мотивација и односи со вработените;
 • Обука и стручно усовршување на општинската администрација;
 • Персонална и кадровска евиденција;
 • Се грижи за спроведување на законите за унапредување на човечките ресурси и води грижа за правична застапеност на заедниците;
 • Предлага политики за управување со човечките ресурски во општината;
 • Предлага Програма за обука на државните службеници и води евиденција на обуките;
 • Соработува со Агенцијата за државни службеници.

Во ова одделение се вработени следниве административни службеници

  1. Весна Дончевска – Соработник за обуки и персонална евиденција

 

 1. Територијална противпожарна единица

Територијалната противпожарна единица на општина Македонска Каменица ги врши следните работи:

 • Изготвување на планови и програми за заштита на лица, имот и добра од пожари;
 • Организирање на противпожарна заштита
 • Гаснење на пожари;
 • Одржување и употреба на уреди, опрема и средства за гаснење на пожари;
 • Спасување на животи на граѓани и заштита на имоти загрозени од пожари и експлозии;
 • Укажување на техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
 • Извршување на други работи при несреќи и непогоди;

Сподели

Остави коментар