fShare
1


sovetnicci 3
На ден 08.11.2017 година во 16:30 часот во салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа првата конститутивна седница на Советот на Општината со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог - Решение за формирање на Верификациона комисија.
  2. Предлог - Решение за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Македонска Каменица.
  3. Предлог - Решение за формирање на Кандидациона  комисија.
  4. Предлог - Решение за избор на Претседател на Советот на општина Македнонска Каменица.
  5. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

На седницата беше присутнен и новоизбраниот градоначалник Соња Стаменкова.

Со седницата на Советото претседаваше најстариот член од Советот Љупчо Трајков. За претседател на Советот беше избран Иван Кузмановски од советничката група  на СДСМ.

gradonacalnik_sovet.JPG Прва конститутивна седница на Советот на Општината Прва конститутивна седница на Советот на Општината Прва конститутивна седница на Советот на Општината Прва конститутивна седница на Советот на Општината Прва конститутивна седница на Советот на Општината Прва конститутивна седница на Советот на Општината

fShare
1