АКТИВНОСТИ

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и (Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други…

Врз основа на чл.69 од Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) и (Сл. Весник на РСМ бр. 89/22 и 171/22) и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработка на прописи и други…

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека на ден 19.10.2023 година (четврток) во 10:00 часот во Домот на културата ќе се одржи состанок на кој ќе се презентира сообраќајниот проект (регулирање на сообраќајниот режим) за улиците: Македонска, Илинденска и Осоговска. На состанокот ќе бидат присутни лицето кое е одговорно за изработка на сообраќајниот проект, градоначалникот и претставници…

ЕУРО ЦАР ДООЕЛ од Македонска Каменица лиценциран такси превозник

Денеска Градоначалникот на општина Македонска Каменица – Димчо Атанасовски му ја издаде првата важечка лиценца за авто такси превозник на ЕУРО ЦАР ДООЕЛ од Македонска Каменица. Со ова се надеваме дека ќе се намалат проблемите на оние граѓани на општина Македонска Каменица кои имаат потреба да патуваат до останатите градови во државата но и локално…

Одржлив локален економски развој на општина Македонска Каменица

Проектот „Одржлив локален економски развој на општина Македонска Каменица“ е заедничка иницијатива на Општина Македонска Каменица и Саса фондација, а се имплементира од страна на Приме Поинт, консултантска компанија од Скопје. Проектот се состои од три фази, секоја фаза зависи од успешното завршување на претходната. Целта на првата фаза е да се дефинираат стратешките определби…