ГРАДОНАЧАЛНИК

Известување во врска со надоместокот за јавно осветлување

Во врска со надоместокот за јавно осветлување кој претставува законска обврска за плаќање согласно Законот за комунални такси, каде во член 3 став 3 јасно е предвидено дека под корисник на јавно осветлување се подразбира секој имател на броило од категоријата „домаќинство” и секој имател на броило од категоријата “останата потрошувачка”, Општина Македонска Каменица застапувана…

13.06.2024 ИЗВЕСТУВАЊЕ Општина Македонска Каменица ја информира јавноста дека подготви Извештај за Стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за некласификувана инфраструктура со намена Е3.1-Локални депонии за одлагање на неопасен отпад-Депонија за комунален отпад во општина Македонска Каменица, и истиот ќе биде ставен на јавен увид во текот на…

Согласно член 62 и член 52 став 1  (Сл.весник на РСМ бр.32/2020) потврдениот урбанистички проект се објавува на web страната на општината урбанистички проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација на ул.Македонска, во изменување и дополнување на ДУП – локалитет порој и ДУП на Македонска Каменица, општина Македонска Каменица

Димчо Атанасовски Градоначалник на општина Македонска Каменица Димчо Атанасовски е роден на 07ми Април 1978 годна во Делчево а живее во Македонска Каменица. Оженет и татко на три деца. Завршил Основно училиште во ОУ „Кирил  и Методиј“ во Македонска Каменица, со средно образование се стекнал во Државното музичко училиште во Битола а дипломирал на Факултетот за Музичка Уметност во…