Информации од јавен карактер

ОДЛУКA за промена на имиња на улици и определување нови имиња на улици во општина Македонска Каменица

Врз основа на член 4, став 1 и член 8 став 1 од Законот за определување имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти („Службен весник на РМ” бр.66/04, 55/07, 145/10, 136/11, 163/13 и 147/2015),член 36 став 1 точка 15, а во врска со член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална…

Почитувани граѓани, Ве известуваме дека Oпштина Македонска Каменица, согласно член 8 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер (“Сл.весник на Рм.бр.13/2006-86/2008-6/2010-42/14) го определи: Здравко Мирчев – вработен во општинската администрација на Општина Македонска Каменица на работно место – Советник за планирање на локален економски развој. Tелефон 078-485-103 (033) 432-741 локал 106 e-mail: zdravko.mircev@makedonskakamenica.gov.mk, info@makedonskakamenica.gov.mk го овласти за…

Службен гласник на општина Македонска Каменица

Службен гласник на општина Македонска Каменица број датум 2017 година Службен гласник на општина Македонска Каменица 3 21.12.2017 Службен гласник на општина Македонска Каменица 2 15.11.2017 Службен гласник на општина Македонска Каменица 1 08.11.2017 Службен гласник на општина Македонска Каменица 51 19.09.2017 Службен гласник на општина Македонска Каменица 50 05.05.2017 Службен гласник на општина Македонска…