ОПШТИНА

Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за доделување на еднократна парична помош на семејства со дете кое за прв пат е запишано во прво одделение во ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, Македонска Каменица бр.08-1738/1 од 21.09.2022 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК 1.Општина Македонска…

ЕУРО ЦАР ДООЕЛ од Македонска Каменица лиценциран такси превозник

Денеска Градоначалникот на општина Македонска Каменица – Димчо Атанасовски му ја издаде првата важечка лиценца за авто такси превозник на ЕУРО ЦАР ДООЕЛ од Македонска Каменица. Со ова се надеваме дека ќе се намалат проблемите на оние граѓани на општина Македонска Каменица кои имаат потреба да патуваат до останатите градови во државата но и локално…

Размена на искуства за одржлив економски развој: Согледувања на примери од Словенија при планирање на развојот на Македонска Каменица

  Размена на искуства за одржлив економски развој: Согледувања на примери од Словенија при планирање на развојот на Македонска Каменица Градоначалникот на Македонска Каменица, заедно со претставници од Central Asia Metals, Фондацијата Рудник САСА и PrimePoint Partners, учествуваа на студиско патување во Словенија. Целта на оваа работна посета беше размена на знаење и учење од…

Одржлив локален економски развој на општина Македонска Каменица

Проектот „Одржлив локален економски развој на општина Македонска Каменица“ е заедничка иницијатива на Општина Македонска Каменица и Саса фондација, а се имплементира од страна на Приме Поинт, консултантска компанија од Скопје. Проектот се состои од три фази, секоја фаза зависи од успешното завршување на претходната. Целта на првата фаза е да се дефинираат стратешките определби…

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (,,Службен весник на Република Македонија,, бр.5/2002), член 19 од Статутот на Општина Македонска Каменица ( Службен гласник на Општина Македонска Каменица бр.20/19 и 38/20),член 43 став 5 од Деловникот за работа на Советот, Претседателот на Советот на Општина Македонска Каменица донесе:   Р  Е  Ш …