Дневен ред за XXII и XXIII Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица го донесе следново               

                                         Р   Е   Ш  Е  Н  И Е

За свикување на  XXII (22та)седница на Советот  на

                        ЕЛС   Македонска Каменица

Седницата ќе се одржи на ден 08.07.2019 година  со почеток во 17:00 часот во салата за состаноци во oпштина Македонска Каменица со следниот:

                                                                                         

                                            Д н е в е н   р е д                                 

   

  –Усвојување на предлог- записник од 21та седница на   Советот на   општина М.Каменица

1.Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за пресметување на плата на давателите  на јавни  услуги и директорот вработени во ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица за 2019 година.

2.Предлог-Одлука за  давање согласност на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица.

3. Предлог – Одлука за давање согласност на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица.

4.Предлог-Решение за формирање на орган за надзор во ЈОУДГ„ Бамби“ Македонска Каменица.

5.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Рада Соколова од с.Цера.

6.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Маја Илиевска  од Македонска Каменица.

7.Разно.

                                                                Совет на општина М.Каменица

                                                                Претседател                                                                                                                    Иван Кузмановски

Линк до Дневен ред од XXIII Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Сподели

Остави коментар