Дневен ред за XXIV Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:

                      Р   Е Ш  Е Н И  Е

     За свикување на  XXIV (24та)седница на

                                 Советот  на

                    ЕЛС   Македонска Каменица

    Седницата ќе се одржи на ден 27.09.2019 година  со почеток во 10:00 часот во салата за состаноци во oпштина Македонска Каменица со следниот:

                                Д н е в е н   р е д 

   –Усвојување на предлог- записник од 23та седница

        на   Советот на   општина М.Каменица

  1. Предлог – Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работата на ООУ” Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица за учебната 2018/2019 година.

2.Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма  за работа на ООУ”Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица  за учебната 2019/2020 година.

  1. Предлог-Одлука за усвојување на Програма за развој на ООУ”Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица за период 2019/2023 година.

4.Предлог-Одлука за давање  согласност на Годишен План за вработување во СОУ ”Миле Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица  за 2020 година.

5.Предлог – Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работата на СОУ ”Миле Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица  за учебната 2018/2019 година.

6.Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ ”Миле Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица  за учебната 2019/2020 година.

7.Предлог-Одлука за усвојување на Развоен план на СОУ ”Миле Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица   за период 2019/2023 година.

8.Предлог-Одлука за усвојување  на Самоевалуација за период  2016/2018 година  во СОУ ”Миле Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица.

9.Предлог-Одлука за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на јавно приватно партнерство за реконструкција на јавното осветлување  во општина Македонска Каменица преку воведување мерки за енергетска ефикасност според ЕСКОМодел.

10.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Бобан Милков   од Македонска Каменица.

11.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Младен Лазаров  од Македонска Каменица.

12.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Санде Цеков од с.Косевица.

13.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Павлина Тодосиева  од Македонска Каменица.

14. Разно.

                 Совет на општина М.Каменица

Претседател

Иван Кузмановски

Сподели

Остави коментар