Дневен ред на XIX седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.4/2005), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:

Р Е Ш Е Н И Е

За свикување на XIX (19та)седница на Советот на
ЕЛС Македонска Каменица
Седницата ќе се одржи на ден 22.04.2019 година со почеток во 10:00 часот во просториите на „Домот на култура“ Македонска Каменица со следниот Дневен ред:

 

Сподели

Остави коментар