Дневен ред на XXVIII Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:

 

Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е

 

                                                               За свикување на  XXIX (29та)седница на Советот  на

                                                                              ЕЛС   Македонска Каменица

Седницата ќе се одржи на ден 31.01.2020 година  со почеток во 10:00 часот во салата за состаноци во oпштина Македонска Каменица со следниот:

                                                                                             Д н е в е н   р е д                                 

      –Усвојување на предлог- записник од 28та седница

        на   Советот на   општина Македонска Каменица

1.Предлог- Одлука за измена и дополнување на одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на администивните службеници за 2020 година.

2.Предлог-Одлука за проширување на средствата на  Буџетот на општина Македонска Каменица за 2020 година.

3.Предлог -Одлуката за измена и дополнување на Одлуката за извршување на Буџетот на  општина Македонска Каменица за 2020 година.

4.Предлог- Oдлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2019 година.

5.Предлог- Oдлука за предавање на движни ствари-Фотоволтаични системи на СОУ ,,Миле Јаневски Џингар“, Македонска Каменица.

6.Предлог- Oдлука за предавање на движни ствари-Фотоволтаични системи на ЈОУДГ ,,Бамби“ Македонска Каменица.

7.Предлог- Oдлука за предавање на движни ствари-Фотоволтаични системи на ООУ ,,Свети Кирил и Методиј“ Македонска Каменица.

8.Предлог-Одлука за  отпочнување на активностите за редовно ажурирање на „Процена на загрозеност на подрачјето на општина Македонска Каменица од сите ризици и опасности“.

9.Предлог-Одлука за давање согласност на годишната програмата за култура на КИЦ “Романса” Македонска Каменица за 2020 година.

10.Предлог-Одлука за  давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на даватели на јавни услуги и директорот вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2020 година.

11.Предлог-Одлука за  давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бод за пресметување на плата на административните службеници вработени во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица за 2020 година.

12. Предлог-Одлука за  давање согласност на одлуката за утврдување вредност на бод за  платите на вработените во ЈП„Камена Река“ Македонска Каменица за 2020 година.

13.Предлог-Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2019 година.

14.Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2020 година.

15.Предлог-Извештај за реализација на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица во 2019 година.

16.Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица во 2020 година.

17.Предлог-Извештај за реализација на Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2019 година.

18.Предлог-Програма за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2020 година.

19.Предлог-Програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко проектна документација на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2020 година.

20.Предлог-Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија  на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2020 година.

21.Предлог-Програма за работа на Советот на општина Македонска Каменица за 2020 година.

22.Предлог-Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2020 година.

23.Предлог -Програма за активностите на општина Македонска Каменица за  подршка на НВО секторот во 2020 година.

24.Предлог-Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на промоција и комуникација со јавноста во  2020 година.

25.Предлог-Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој во  2020 година.

26.Предлог-Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на меѓународната соработка во 2020 година.

27.Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на спорт и млади во 2020 година.

28.Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на социјалната заштита  во 2020 година.

29.Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на културата во 2020 година.

30.Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на  образованието во 2020  година.

31.Предлог- Одлука за утврдување на распоред на советници за склучување на брак за 2020 година.

32.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ФК „Каменица-Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

33.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ „Надеж-Норе“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

34.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на  КК „Баскет Кам” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

35.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

36.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ Ловно друштво „Македонска Каменица-Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

37.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на Пчеларско Здружение  „ЕКО КАМ МЕД“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

38.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЦПЛИП „ПОРАКА” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

39. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на УСК„Каменица  Спорт” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

40.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на КУД „Вера Јоциќ” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.

41.Предлог – Одлука за усвојување на Финансиски извештај на  Здружение на граѓани  „Шаховски клуб  Каменица Саса“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година    .

42.Предлог – Одлука за  одобрување  на  финансиски средства за  реализација на  проектот”Подобрување на условите за живот на населението во руралните средини во Источен плански регион – Изградба на водоснабдителен систем во село Моштица – општина Македонска Каменица – (фаза 1 )”

43.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Љупчо Дончевски  од Македонска Каменица.

44.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Горан Димитровски од Македонска Каменица.

45.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Јордана Филиповска од Македонска Каменица.

46.Разно.

 

                                                                                           Совет на општина М.Каменица   

                                                                                                            Претседател    

                                                                                                                                   Иван Кузмановски

 

Сподели

Остави коментар