Дневен ред на XXXI Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица
(“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на
ЕЛС М.Каменица донесе:

Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на XXXI (31 та )седница на Советот на
ЕЛС Македонска Каменица

Седницата ќе се одржи на ден 13.03.2020 година со почеток во 11:00 часот во
„Домот на култура“ во oпштина Македонска Каменица со следниот:

Д н е в е н р е д

 

 

Сподели

Остави коментар