Дневен ред на XXXII Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на
Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица
(“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на
ЕЛС М.Каменица донесе:
Р Е Ш Е Н И Е
За свикување на XXXII(32 та )седница на Советот на
ЕЛС Македонска Каменица
Седницата ќе се одржи на ден 29.05.2020 година со почеток во 17:00 часот во
салата за состаноци во oпштина Македонска Каменица со следниот:
Д н е в е н р е д

 

Сподели

Остави коментар