Дневен ред на XXXV Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:

                                                                                     Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е

                                                  За свикување на  XXXV (35та)седница на Советот  на

                                                                      ЕЛС   Македонска Каменица

    Седницата ќе се одржи на ден 27.08.2020 година  со почеток во 10:00 часот во салата за состаноци во oпштина Македонска Каменица со следниот:

                                                                                      Д н е в е н   р е д                                    

      –Усвојување на предлог- записник од 34та седница

        на   Советот на   општина М.Каменица

1.Предлог-Одлука за давање  согласност на Годишен План за вработување во општина Македонска Каменица за 2021 година.

2.Предлог-Одлука за давање  согласност на Годишен План за вработување во ЈОУДГ                   „ Бамби“  Македонска Каменица за 2021 година.

3.Предлог – Одлука за  давање согласност за  формирање на возрасни групи во ЈОУДГ                 „Бамби“  Македонска Каменица за 2020/2021 година со поголем број на деца односно со помал број на деца.

4.Предлог-Одлука за давање  согласност на Годишен План за вработување во ЈП„ Камена Река“ Македонска Каменица за 2021 година.

5.Предлог-Одлука за усвојување на  финансиски извештај за работењето на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица за периодот од 01.01.2020 година до 30.06.2020 година.

6.Предлог – Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работата на ООУ„Св.Кирил и  Методиј” Mакедонска Каменица  за учебната 2019/2020 година.

7.Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма  за работа на ООУ„Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица  за учебната 2020/2021 година.

8.Предлог – Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работата на СОУ „Миле Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица  за учебната 2019/2020 година.

9.Предлог-Одлука за усвојување на Годишна Програма за работа на СОУ „Миле Јаневски Џингар” Mакедонска Каменица  за учебната 2020/2021 година.

10.Предлог – Одлука за давање согласност за  формирање на паралелки со помал број на ученици во СОУ „Миле Jаневски Џингар “Mакедонска Каменица за учебната 2020/2021 година.

11.Предлог-Одлука за давање  согласност на Годишен План за вработување во СОУ „Миле Jаневски Џингар “Mакедонска Каменица за 2021 година.

12.Предлог-Одлука за давање  согласност на Годишен План за вработување во КИЦ „Романса“ Mакедонска Каменица за 2021 година.

13.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Сара Атанасова од Македонска Каменица.

14.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Ванчо Јангеловски  од Македонска Каменица.

15.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Зоран Стојовски   од  с.Саса  Македонска Каменица.

16.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Мица Митевска   од   Македонска Каменица.

17.Разно.

Совет на општина М.Каменица

Претседател
Иван Кузмановски

Сподели

Остави коментар