Одржана XXXVIII (38та) седница на Советот на ЕЛС  Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина Mакедонска Каменица (“Службен гласник на Општина Mакедонска Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС Mакедонска Каменица донесе:

Р  Е  Ш Е Н И Е

За свикување на XXXVIII (38та) седница на Советот на ЕЛС  Македонска Каменица

Седницата се одржиа он-лајн преку апликацијата ZOOM на ден 13.11.2020 година со почеток во 10:00, со следниот

ДНЕВЕН РЕД

Усвојување на предлог- записник од 37та седница на Советот на  општина Mакедонска Каменица

  1. Предлог – Одлука за усвојување на развојни програми за 2021 година за општина Македонска Каменица.
  2. Предлог-Одлука за давање согласност за утврдување на работното време во ЈОУДГ„Бамби“ Македонска Каменица.
  3. Предлог-Одлука за давање согласност на Правилник за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈОУДГ „Бамби“ Македонска Каменица бр.02-142/2 од 04.11.2020 година.
  4. Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација.
  5. Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Ален Миленковски од Македонска Каменица.
  6. Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Гоце Лефков од с.Луковица Македонска Каменица.
  7. Разно.
Совет на општина Mакедонска Каменица

Претседател

Иван Кузмановски

Сподели

Остави коментар