39. Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе: 

Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е

За свикување на  XXXVIII (39та) седница на Советот  на ЕЛС   Македонска Каменица

    Седницата ќе се одржи он-лајн преку апликацијата  ZOOM на ден 29.12.2020 година  со почеток во 10:00 часот со следниот:

Д н е в е н   ре д

Сподели

Остави коментар