АДМИНИСТРАЦИЈА

ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПО ОДДЕЛЕНИЈА Одделение за правни и општи работи и јавни дејности Одделението за правни и општи работи и јавни дејности ги врши следните работи: изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот; дава мислење на актите од аспект на нивната…