АДМИНИСТРАЦИЈА

Врз основа на член 4, 8, 9, 11 и 12 од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Северна Македонија” бр 27/14,199/14, 27/16, 35/18, 198/18 и 143/19), Градоначалникот на Општина Македонска Каменица изготви:   ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИТЕТ И АНТИКОРУПЦИСКА ПОЛИТИКА ЗА ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА НА ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА    …

ЛИСТА НА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ПО ОДДЕЛЕНИЈА Одделение за правни и општи работи и јавни дејности Одделението за правни и општи работи и јавни дејности ги врши следните работи: изготвување на одлуки и други општи и поединечни акти од надлежност на Советот и Градоначалникот; дава мислење на актите од аспект на нивната…