УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА АТМОСФЕРСКА И ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА НА УЛ. МАКЕДОНСКА, ВО ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДУП – ЛОКАЛИТЕТ ПОРОЈ И ДУП НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Согласно член 62 и член 52 став 1  (Сл.весник на РСМ бр.32/2020) потврдениот урбанистички проект се објавува на web страната на општината

Сподели

Остави коментар