ПОЧЕТНА

Известување во врска со надоместокот за јавно осветлување

Во врска со надоместокот за јавно осветлување кој претставува законска обврска за плаќање согласно Законот за комунални такси, каде во член 3 став 3 јасно е предвидено дека под корисник на јавно осветлување се подразбира секој имател на броило од категоријата „домаќинство” и секој имател на броило од категоријата “останата потрошувачка”, Општина Македонска Каменица застапувана…

13.06.2024 ИЗВЕСТУВАЊЕ Општина Македонска Каменица ја информира јавноста дека подготви Извештај за Стратегиска оцена на животна средина за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за некласификувана инфраструктура со намена Е3.1-Локални депонии за одлагање на неопасен отпад-Депонија за комунален отпад во општина Македонска Каменица, и истиот ќе биде ставен на јавен увид во текот на…

Согласно член 62 и член 52 став 1  (Сл.весник на РСМ бр.32/2020) потврдениот урбанистички проект се објавува на web страната на општината урбанистички проект за инфраструктура за атмосферска и фекална канализација на ул.Македонска, во изменување и дополнување на ДУП – локалитет порој и ДУП на Македонска Каменица, општина Македонска Каменица

Assessment of the digital gap video_eng (youtube.com) Општина Македонска Каменица како и останатите општини во Источно Планскиот Регион овозможија своите услуги кон граѓаните да ги обезбедуваат по електронски пат. Секој жител на општините во овој регион можат да си креираат свој профил на апликацијата E-услуги и да поднесат барање за било која услуга до општината…

Согласно член 62 и член 52 став 1  (Сл.весник на РСМ бр.32/2020) потврдениот урбанистички проект се објавува на њеб страната на општината   Потврда за одобрување Урбанистички проект за инфраструктура за атмосферска канализација, дел 1 и дел 2, на ул.Илинденска, во изменување и дополнување на ДУП – локалитет порој и ДУП на Македонска Каменица, општина…