ПОЧЕТНА

Одржлив локален економски развој на општина Македонска Каменица

Проектот „Одржлив локален економски развој на општина Македонска Каменица“ е заедничка иницијатива на Општина Македонска Каменица и Саса фондација, а се имплементира од страна на Приме Поинт, консултантска компанија од Скопје. Проектот се состои од три фази, секоја фаза зависи од успешното завршување на претходната. Целта на првата фаза е да се дефинираат стратешките определби…

Јавен повик за оставрување на правото на финансиска помош до еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани родители од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2023 година

  Врз основа на Правилник за остварување на еднократна парична помош на еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани родители бр.09-634/1 од 09.04.2021 година и Правилник за измена и дополнување бр.08-1742/1 од 21.09.2022 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК Општина Македонска Каменица застапувана од Градоначалникот Димчо Атанасовски упатува…

Завршен настан за промоција на резултатите од проектот „Дигитализација на општинските услуги“

Во ОМЦ „Киро Глигоров“ во Штип се одржа завршниот настан на кој беа промовирани резултатите од проектот за дигитализација на општинските услуги. На завршниот настан покрај градоначалниците од Источниот регион, беше присутен и постојаниот претставник на УНДП г-динот АрменГригорјан, директорот на Бирото за регионален развој г-дин Рамиз Реџепи, како и останати претставници на локалните самоуправи,…

ЈАВЕН ПОВИК ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ – КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Општина Македонска Каменица упатува Јавен повик до невладините организации, здруженија на граѓани и фондации, спортски клубови, како и други форми на здружување – корисници на средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 година да достават финансиски извештај за искористените средства кој треба да содржи неколку задолжителни делови: Наративен дел – Во наративниот дел…

Согласно член 62 и член 52 став 1  (Сл.весник на РСМ бр.32/2020) општина Македонска Каменица јавно го  објавува „.Измена и дополна ба урбанистички проект за парциално градежно земјиште за ГП 1.4 од урбанистички план за село Саса, Мала Тураница, комплекс на Рудник Саса, општина Македонска Каменица“ Потврда за одобрување Потврда за Измена и дополна ба…