ПОЧЕТНА

Врз основа на член 28 став 4и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) и член 49 од Статутот на општина М. Каменица  (Сл. Гласник на општина М. Каменица бр. 20/19), Градоначалникот на општина М. Каменица донесе С О О П Ш Т Е Н И Е              За…

Врз основа на член 28 став 4и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) и член 49 од Статутот на општина М. Каменица  (Сл. Гласник на општина М. Каменица бр. 20/19), Градоначалникот на општина М. Каменица донесе С О О П Ш Т Е Н И Е             За…

Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за доделување на еднократна парична помош на семејства со дете кое за прв пат е запишано во прво одделение во ООУ,,Св.Кирил и Методиј,, Македонска Каменица бр.08-1738/1 од 21.09.2022 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК 1.Општина Македонска…

Јавен повик за доделување на финансиска помош на спортски клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани

  Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за условите, начинот и постапката за доделување на финансиска помош на спортските клубови, спортски здруженија, правни лица во областа на спортот и здруженија на граѓани бр.08-1300/1 од 30.06.2023 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот:                                                          …

НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ВИЗУЕЛЕН ИДЕНТИТЕТ НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦАВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ НА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА“

– 60.000 ДЕНАРИ ЗА НАЈДОБРОТО ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ – Во рамките на проектот „Одржлив развој на Македонска Каменица“,поддржан од страна наОпштина Македонска Каменица и Фондација САСА, а имплементиран од Prime Point Partners Македонија, Oпштина Македонска Каменица распишува јавен конкурс за избор на најдоброто идејно решение за лого и слоган запроектот „Одржлив економски развој на Македонска Каменица”…