Дневен ред на XLI (41-та) Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019 и 38/20), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донесе:

                                                              Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е

                            За свикување на  XLI (41та) седница на Советот на

                                                  ЕЛС   Македонска Каменица

    Седницата ќе се одржи он-лајн преку апликацијата  ZOOM на ден 22.02.2021 година  со почеток во 10:00 часот со следниот:

                                                                     Д н е в е н   р е д

Сподели

Остави коментар