Дневен ред на XXXIV Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.20/2019), Претсeдателот на Советот на ЕЛС МКаменица доне

Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е

 За свикување на  XXXIV(34та)седница на Советот  на

  ЕЛС   Македонска Каменица

    Седницата ќе се одржи на ден 31.07.2020 година  со почеток во 17:00 часот во „Домот на култура“ во oпштина Македонска Каменица со следниот:

                                    Д н е в е н   р е д                                 

      –Усвојување на предлог- записник од 33та седница

        на   Советот на   општина Македонска Каменица

1.Предлог-Одлука за усвојување на Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2020 година  до 30.06.2020 година.

2.Предлог-Одлука  за усвојување на ажурирана  Процена на загрозеност на подрачјето на општина Македонска Каменица  од сите ризици и опасности и определување на субјекти на кои им се доставува целосна или извод од Процената на загрозеност на подрачјето на општина  Македонска Каменица.                                                                                                                                                                3.Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗРСК „ Шаран“  Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2019 година.                                                                                                                                                           4.Предлог-Одлука за давање  согласност на Годишен План за вработување во ООУ„Св.Кирил и Методиј” Mакедонска Каменица  за 2021 година.                                                                                               5.Предлог – Одлука за  давање согласност за  формирање на паралелки со помал број на ученици во ООУ”Св.Кирил и Методиј” Mакедонска за учебната 2020/2021 година. 6.Предлог-Одлука  за  давање согласност за измена и дополнување  на годишната програма за култура на   КИЦ „Романса” Македонска Каменица за 2020 година.

7.Предлог-Oдлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација.

8. Предлог-Oдлука за изработка на техничка документација за реконструкција на фасада и кров на ЈОУДГ „ Бамби ”  Македонска Каменица.

9.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Јован Апостоловски  од с.Дулица  Македонска Каменица.

10.Предлог-Одлука за усвојување на барање за одобрување на парични средства на Санде Цековски од с.Косевица  Македонска Каменица.

11.Разно

Совет на општина М.Каменица                       

Претседател 

Иван Кузмановски

Сподели

Остави коментар