Доделени општинските стипендии за ученици и студенти

Врз основа на член 8,а во согласност со член 4 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државни училишта и државни универзитети од општина Македонска Каменица бр.08- 603/1 од 13.03.2018 година (“Службен гласник на општина Македонска Каменица” бр.6/2018), Комисијата за разгледување на пријави за доделување на стипендии формирана со Решение на Градоначалникот бр.04-874/1 од 10.05.2019 година, постапувајќи по поднесените пријави по распишаниот конкурс бр.04-2141/1 од 20.11.2018 година и извршената евалуација ја утврди следната:

Р А Н Г Л И С Т А На кандидати за доделување на стипендии

Основно образование

1.Теодора Стојковска
2.Дарио Атанасовски
3.Зорица Караѓозова
4.Стефан Гоцевски
5.Александра Ристовска
6.Симона Миткова

Средно образование

1.Фросина Милошевска
2.Нела Николовска
3.Симона Мицовска
4.Илина Лефкова
5.Викторија Стаменковска
6.Кристина Јефтимовска
7.Ангела Атанасовска
8.Драгана Манасиевска

Високо образование

1.Бранкица Васевска
2.Дејвид Николовски
3.Афродита Ангеловска

Комисија за разгледување на пријави по распишан конкурс за доделување на стипендии

1.Драган Ѓорѓиевски

2.Габриела Стоименовска

3.Круме Стојановски

4.Јасминка Петровска

5.Љупчо Трајков

Сподели

Остави коментар