Огласи за Јавни набавки во 2019 година

Оглас за прибирање на понуди за Изградба на локални и пристапни маалски патишта во с. Тодоровци, с. Луковица,с. Дулица,с. Моштица, с. Саса ,с. Цера ,изградба на дел од ул.,,4 јули,, и дел од ул.,,Илинденска,, во М.Каменица и крпење на ударни дупки на локални патишта и улици во општина Македонска Каменица

Оглас за прибирање на понуди за Изградба на улица ,,Даме Груев,, во Македонска Каменица

Оглас за прибирање на понуди за избор на најповолен понудувач за пробивање и одржување на локалната патна мрежа на територијата на општина Македонска Каменица во 2019 година

Оглас за прибирање на понуди за Изработка на елаборат за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотеци во опфат на ДУП на М.Каменица за БЛОК бр. 8 во вкупна површина од 12,19 ха.

Оглас за прибирање на понуди за Изградба и реконструкција на локални и пристапни маалски патишта за селата во општина Македонска Каменица

и

Оглас за прибирање на понуди за изградба на хлорни станици на селските водоводни системи во општина Македонска Каменица

Оглас за прибирање на понуди за набавка и испорака на кондиторски прозводи и средства за одржување на хигиена за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година

Оглас за прибирање на понуди за изградба на атмосферска канализација на дел од ул.,,Александар Македонски,, и уредување на отворен канал за атмосферски води во БЛОК 1 во М:Каменица

Оглас за прибирање на понуди за набавка и испорака на декоративен расаден материјал за потребите на општина Македонска Каменица

Сподели

Остави коментар