Одржана првата конститутивна седница на Советот на Општината Македонска Каменица

На ден 08.11.2017 година во 16:30 часот во салата за состаноци во општина Македонска Каменица се одржа првата конститутивна седница на Советот на Општината со следниот

ДНЕВЕН РЕД

  1. Предлог – Решение за формирање на Верификациона комисија.
  2. Предлог – Решение за верификација на мандатите на членовите на Советот на општина Македонска Каменица.
  3. Предлог – Решение за формирање на Кандидациона  комисија.
  4. Предлог – Решение за избор на Претседател на Советот на општина Македнонска Каменица.
  5. Предлог-Решение за разрешување и именување на членови на Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања.

На седницата беше присутнен и новоизбраниот градоначалник Соња Стаменкова.

Со седницата на Советото претседаваше најстариот член од Советот Љупчо Трајков. За претседател на Советот беше избран Иван Кузмановски од советничката група  на СДСМ.

Претседател на Советот на општина Македонска Каменица
Иван Кузмановски 075 309 254 kuzmanovskiivan@yahoo.com
Советници на Советот на општина Македонска Каменица
Јасминка Петровска 078 673 106 jasminkapet80@gmail.com
Златко Јангеловски 078 432 364 jangelovskizlatko@hotmail.com
Бојан Малчев 076 355 717 bojan.malcev@outlook.com
Маријан Велиновски 071 511 883 m.velinovski1301@gmail.com
Маја Ѓоргиевска 077 896 066 majaignatova05@gmail.com
Драган Костовски 075 410 464 dragankostovski1986@gmail.com
Љупчо Трајков 070 513 374 ljtrajkov@hotmail.com
Сунчица Спасевска 072 310 709 spasevska87@yahoo.com
Дејан Стојковски 070 574 776 dejan.mk87@yahoo.com
Мартин Стоименовски 078 414-925 martin_stoimenovski@hotmail.com

 

 

Сподели

Остави коментар