Јавни набавки во 2019 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки:

Реализација на наградно патување за наградените ученици на државните натпревари од СОУ „Миле Јаневски Џингар“ и ООУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Македонска Каменица на релација Македонска Каменица-Банско (Р.Бугарија)-М.Каменица за 57 лица со 1 (еден) полн пансионРеализација на наградно патување

Изградба на атмосферска канализација на дел од ул.А.Македонски,, и и уредување на отворен канал за атмосферски води во БЛОК 1 во М.Каменица

Дизајнирање,печатење и испорака на новогодишен рекламен материјал по повод новата 2020 година

Избор на приватна Агенција за вработувања за привремено отстапување на 15 (петнаесет) лица за потребите на општина Македонска Каменица за период од 01.01.2020 до 31.12.2020 година

Изработка на урбанистички планови за с. Саса.с.Моштица и с. Луковица во општина Македонска Каменица

Набавка и испорака на пневматици за службените моторни возила во сопственост на општината

Набавка и испорака на мареријали за одржување на јавно осветлување во општина Макдонска Каменица

Дератизација на канализациони шахти и локална депонија во општина Македонска Каменица

Набавка на гориво за моторните возила во сопственост на општина М.Каменица со безготовинско плаќање на бензиските пумпи за период од една година

Зимско одржување на локални патишта и улици за зимска зезона 2019-2020 год.

Набавка и испорака на на канцелариски материјали за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година

Набавка и испорака на на канцелариски материјали за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година

Набавка на пелети за огрев во ТППЕ

Набавка на услуги за вршење надзор на изградбата на објекти финансирани од општина Македонска Каменица

Набавка на геодетски услуги за потребите на општина Македонска Каменица

Изработка на проектна документација за потребите на општина Македонска Каменица

Изработка на проектна документација за потребите на општина Македонска Каменица

Изградба на локални и пристапни маалски патишта во с. Тодоровци, с. Луковица,с. Дулица,с. Моштица, с. Саса ,с. Цера ,изградба на дел од ул.,,4 јули,, и дел од ул.,,Илинденска,, во М.Каменица и крпење на ударни дупки на локални патишта и улици во општина Македонска Каменица

Набавка на услуги заизработка на елаборати за животна средина за потребите на општина Македонска Каменица

Реконструкција на локален маалски пат во с. Косевица до маала Пашите и маала Бошнаци

Набавка на геомеханички и лабораториски услуги за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година

Изградба на пешачка патека помеѓу ул.,,Индустриска,, и ул. Кејска,, , бетонски работи и партерно уредување на површини во М.Каменица

Изградба на улица ,,Даме Груев,, во Македонска Каменица

Пробивање и одржување на локалната патна мрежа на територијата на општина Македонска Каменица во 2019 година

Изработка на елаборат за определување на ширината на крајбрежниот појас на водотеци во опфат на ДУП на М.Каменица за БЛОК бр. 8 во вкупна површина од 12,19 ха.

Договор за Јавна набавка на шинтерски услуги за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година

Договор за Јавна набавка на услуги за анализа на водите од селските водоводни системи во општина Македонска Каменица

Договор за Јавна набавка на услуги за вршење на терестична и аеродезинсекција на подрачјето на општина Македонска Каменица

Договор за Јавна набавка на услуги за вршење на терестична и аеродезинсекција на подрачјето на општина Македонска Каменица

Договор за Јавна набавка и испорака на кондиторски производи

Договор за Јабавна набавка на резервни делови и гуми за службени возила и ТППЕ

Договор за јавна набавка за Изградба на хлорни станици на селските водоводни системи во општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка за Изградба на атмосферска канализација на дел од ул.,,Александар Македонски,, и уредување на отворен канал за атмосферски води во БЛОК 1 во Македонска Каменица

Договор за јавна набавка за Авиодезинсекција на возрасни комарци на територијата на општина М.Каменица во 2018

Договор за јавна набавка за Дизајнирање,печатење и испорака на рекламен материјал за потребите на општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка за Терестична дезинсекција на возрасни комарци на територијата на општина М.Каменица во 2018 година

Договор за јавна набавка на горива за службените моторни возила за потребите на општина М.Каменица со безготовинско плаќање на бензиските пумпи за период од една година

Договор за јавна набавка на Телекомуникациски услуги- фиксна телефонија и интернет услуги за потребите на општина Македонска Каменица за период од две години

Договор за јавна набавка на Сезонско одржување на патишта во зимски услови

Сподели

Остави коментар