Јавни набавки во 2019 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки:

Договор за Јавна набавка на шинтерски услуги за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година

Договор за Јавна набавка на услуги за анализа на водите од селските водоводни системи во општина Македонска Каменица

Договор за Јавна набавка на услуги за вршење на терестична и аеродезинсекција на подрачјето на општина Македонска Каменица

Договор за Јавна набавка на услуги за вршење на терестична и аеродезинсекција на подрачјето на општина Македонска Каменица

Договор за Јавна набавка и испорака на кондиторски производи

Договор за Јабавна набавка на резервни делови и гуми за службени возила и ТППЕ

Договор за јавна набавка за Изградба на хлорни станици на селските водоводни системи во општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка за Изградба на атмосферска канализација на дел од ул.,,Александар Македонски,, и уредување на отворен канал за атмосферски води во БЛОК 1 во Македонска Каменица

Договор за јавна набавка за Авиодезинсекција на возрасни комарци на територијата на општина М.Каменица во 2018

Договор за јавна набавка за Дизајнирање,печатење и испорака на рекламен материјал за потребите на општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка за Терестична дезинсекција на возрасни комарци на територијата на општина М.Каменица во 2018 година

Договор за јавна набавка на горива за службените моторни возила за потребите на општина М.Каменица со безготовинско плаќање на бензиските пумпи за период од една година

Договор за јавна набавка на Телекомуникациски услуги- фиксна телефонија и интернет услуги за потребите на општина Македонска Каменица за период од две години

Договор за јавна набавка на Сезонско одржување на патишта во зимски услови

Сподели

Остави коментар