Јавни набавки во 2018 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки

Договор за јавна набавка на услуги – Анализа на вода 2018

Договор за јавна набавка на Геодетски услуги 2018

Договор за јавна набавка на работи – Изградба на ул.Вера Јоциќ

Договор за јавна набавка на извршени услуги – Изработка на ДУП 2018

Договор за јавна набавка на кондиторски стоки и средства за хигиена 2018

Договор за јавна набавка на стоки – Корпи за отпадоци

Договор за јавна набавка на извршени услуги – ЛУПД за ПП Кула

Договор за јавна набавка на гориво 2018

Договор за јавна набавка на услуги – Осигурување 2018

Договор за јавна набавка на работи – Регулација и каскаден праг на Каменичка река

Договор за јавна набавка на стоки – Рекламен материјал 2018

Договор за јавна набавка на услуги- Реконструкција и санација на ООУ

Договор за јавна набавка на услуги – Реконструкција на простории во општинска адм. зграда

Договор за јавна набавка на услуги – Ревизија на ДУП 2018

Договор за јавна набавка на угостителски и хотелски услуги за потребите на општина Македонска Каменица за период од една година:

МК КОКО Дооел Македонска Каменица

Мариел Ком Дооел Македонска Каменица

Друштво за производство,трговија и услуги Виксан Дооел увоз-извоз Македонска Каменица

Друштво за производство,трговија и услуги БАЛКАН ЛУКС 2013 Дооел Македонска Каменица

Друштво за производство трговија и услуги ТАКЕ ДООЕЛ увоз-извоз М.Каменица

Друштво за производство,трговија и угостителство ЦЕНТРО-БИЗНИС 92 ДООЕЛ Виница

Друштво за угостителство,трговија и услуги МАТЕЈ КОМЕРЦ 2015 Дооел Македонска Каменица

Договор за јавна набавка на услуги – Набавка на мобилни телекомуникациски услуги за потребите на општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка на услуги – Терастична и авиодезинсекција 2018

Договор за јавна набавка на стоки – Улична расвета 2018

Договор за јавна набавка на стоки – Зимзелени и листопадни дрвја 2018

Договор за јавна набавка на услуги – Елаборати за ЗС 2018

Договор за јавна набавка за работи – Градежни работи

Договор за јавна набавка на: Бетонски работи, бетонски работи и партерно уредување на површини и изградба на заштитни огради на потпорни зидови, канали и мостови во општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка на: Изработка на проектна документација за потребите на општина Македонска Каменица – Хидро градежен инженеринг 

Договор за јавна набавка на: Изработка на проектна документација за потребите на општина Македонска Каменица – ДГПУ Геинг

Договор за јавна набавка на: Набавка и испорака на знамиња, банери и друг рекламен материјал за потребите на општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка на: Изработка на проектна документација за потребите на општина Македонска Каменица – Студио Атриум

Договор за јавна набавка на: Набавка на услуги за процена на пазарната вредност на недвижен имот за експропријација при изградба на објекти финансирани о општина Македонска Каменица во период од една година

Договор за јавна набавка на: Набавка, испорака и инсталација на ИКТ опрема за потребите на општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка на: Набавка и транспорт на дрвени пелети за огрев во ТППЕ – Македонска Каменица за грејна сезона 2018/19 година

Договор за јавна набавка на: Изградба на згради и помошни објекти за потребите на месните заедници во општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка: Дизајнирање,печатење и испорака на новогодишен рекламен материјал за потребите на општина Македонска Каменица по повод новата 2019 година

Договор за јавна набавка за Набавка и испорака на работни чевли за потребите на ТППЕ,чуварската служба и техничкиот персонал во општина М.Каменица

Договор за јавна набавка за Набавка и испорака на материјали за новогодишно украсување за потребите на општина Македонска Каменица по повод новата 2019 година

Договор за јавна набавка за Реализаија на наградно патување за наградените ученици на државните натпревари од СОУ,,Миле Јаневски Џингар,,и ООУ ,,Св.Кирил и Методиј,, Македонска Каменица на релација Македонска Каменица-Охрид-Македонска Каменица за 55 лица со 2 (два) полни пансиони

Договор за јавна набавка за Набавка и испорака на материјали за изградба и одржување на јавното осветлување за потребите на општина М.Каменица

Договор за јавна набавка за Набавка и испорака на грејни тела за потребите на општина М.Каменица

Договор за јавна набавка за Набавка,испорака и вградување на канцелариски мебел за потребите на општина Македонска Каменица

 

 

 

Сподели

Остави коментар