Јавни набавки во 2018 година

Огласите официјално се објавени во Електронскиот систем  за јавни набавки на страната на Бирото за јавни набавки на следниот линк:

https://e-nabavki.gov.mk

Системот овозможува преглед на активни и завршени огласи. За полесно пребарување на огласите за Општина Македонска Каменица, во полето договорен орган треба да се внесе Општина Македонска Каменица, да се избере вид на договор за јавна набавка и вид на постапка и се избира потврди, или се пребарува во делот: прегледи/листања со избирање на бараната постапка.

Склучени договори за јавни набавки

Договор за јавна набавка на услуги – Анализа на вода 2018

Договор за јавна набавка на Геодетски услуги 2018

Договор за јавна набавка на работи – Изградба на ул.Вера Јоциќ

Договор за јавна набавка на извршени услуги – Изработка на ДУП 2018

Договор за јавна набавка на кондиторски стоки и средства за хигиена 2018

Договор за јавна набавка на стоки – Корпи за отпадоци

Договор за јавна набавка на извршени услуги – ЛУПД за ПП Кула

Договор за јавна набавка на гориво 2018

Договор за јавна набавка на услуги – Осигурување 2018

Договор за јавна набавка на работи – Регулација и каскаден праг на Каменичка река

Договор за јавна набавка на стоки – Рекламен материјал 2018

Договор за јавна набавка на услуги- Реконструкција и санација на ООУ

Договор за јавна набавка на услуги – Реконструкција на простории во општинска адм. зграда

Договор за јавна набавка на услуги – Ревизија на ДУП 2018

Договор за јавна набавка на услуги – Набавка на мобилни телекомуникациски услуги за потребите на општина Македонска Каменица

Договор за јавна набавка на услуги – Терастична и авиодезинсекција 2018

Договор за јавна набавка на стоки – Улична расвета 2018

Договор за јавна набавка на стоки – Зимзелени и листопадни дрвја 2018

Договор за јавна набавка на услуги – Елаборати за ЗС 2018

Договор за јавна набавка за работи – Градежни работи

 

 

 

 

 

 

 

Сподели

Остави коментар