ПРОГРАМИ

Согласно член 44  од Законот за урбанистичко планирање одобрена е планска програма за изработка на  измена и дополна  на урбанистички план за село Саса, маала Тураница , комплекс на Рудник САСА, Општина Македонска Каменица. Согласно став 9 од погоренаведениот член одобрената програма задолжително се поставува на веб страната на донесувачот. Limk to ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА…

Согласно член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.32/20), планските програми за изработка на урбанистички план за село Моштица, село Саса и село Луковица општина Македонска Каменица ги утврдува границите и содржината на планскиот опфат на овие населени места и врз основа на тоа изработува Плански програми. Овие урбанистички планови…