Објава на одобрена планска програма

Согласно член 44 став 9 од Законот за урбанистичко планирање (сл.весник на РСМ бр.32/20) одобрената планска програма за изработка на ДУП за блок 14 и блок 15 (населба Цинкара)  се објавува на веб страната на општината.

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА

ПРЕДЛОГ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДУП ЗА БЛОК 14 И БЛОК 15, КО КАМЕНИЦА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

ПЛАНСКАПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА БЛОК 14 И БЛОК 15 КО КАМЕНИЦА ГРАД МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Сподели

Остави коментар