Плански Програми UPS за руралните средини во општина Македонска Каменица

Согласно член 44 став 9 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.32/20), одобрените плански програми за УПС Луковица, УПС Моштица и УПС Саса се поставува на веб страната на општината за увид на јавноста.

Овие урбанистички планови се финансирани од Агенцијата за финансиска подржка на земјоделството и руралниот развој а ги изработотува “Иванов Инжинеринг” ДООЕЛ – Битола согласно склучениот договор за изработка на урбанистичка планска документација.

Овие пласнки програми се ставаат на јавен увид кои можете да ги погледнете на следниве линкови.

Сподели

Остави коментар