УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА парцелирано градежно земјиштена ГП1.1 од УПС Саса , маала Тураница,

Во врска со член 62 став 12 и член 52 став 4 од Законот за урбанистичко планирање сл.весник на РСМ бр.32 /2020 год. oрганот надлежен за одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА парцелирано градежно земјиштена ГП1.1 од УПС Саса , маала Тураница, комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменица – со тех.бр.У-07/21 од Јануари, 2022 год. изработен од Друштво за градежништво, проектирање, инжинеринг и дизајн “Студио Атриум” ДОО, Штип е должен да обезбеди пристап на јавноста со негово објавување на својата web страна.

Линк за пристап: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ПАРЦЕЛИРАНО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ГП 1.1 ОД УПС ЗА СЕЛО САСА, МАЛА ТУРАНИЦА КОМПЛЕКС НА РУДНИК, ОПШТИНА МАКЕД ОНСКА КАМЕНИЦА

Сподели

Остави коментар