Плански Програми UPS за руралните средини во општина Македонска Каменица

Согласно член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.32/20), планските програми за изработка на урбанистички план за село Моштица, село Саса и село Луковица општина Македонска Каменица ги утврдува границите и содржината на планскиот опфат на овие населени места и врз основа на тоа изработува Плански програми.

Овие урбанистички планови се финансирани од Агенцијата за финансиска  подржка на земјоделството и руралниот развој а ги изработотува “Иванов Инжинеринг”  ДООЕЛ – Битола согласно склучениот договор за изработка на урбанистичка планска документација.

Овие пласнки програми се ставаат на јавен увид кои можете да ги погледнете на следниве линкови.

Сподели

Остави коментар