УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА на дел од УПС за село Саса, маала Тураница, комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменица

Во врска со член 62 став 12 и член 52 став 4 од Законот за урбанистичко планирање сл.весник на РСМ бр.32 /2020 год. oрганот надлежен за одобрување на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА на дел од УПС за село Саса, маала Тураница, комплекс на рудник Саса, општина Македонска Каменица – поставување на инфраструктурна инсталација (електричен кабел, пулповод и цевковод)  со тех.бр.У-10/21 од Јануари, 2022 год. изработен од Друштво за градежништво, проектирање, инжинеринг и дизајн “Студио Атриум”  ДОО, Штип е должен да обезбеди пристап на јавноста со негово објавување на својата web страна.

Сподели

Остави коментар