Дневен ред од 15-та Седница на Советот на општина Македонска Каменица

 

Советот на општина Македонска Каменица ја одржува 15-та Седница на Совет на општина Македонска Каменица. Во прилог го објавуваме текстот од Дневниот ред на 15-та седница:

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина М.Каменица (“Службен гласник на Општина M.Каменица” бр.4/2005), Претсeдателот на Советот на ЕЛС М.Каменица донес

                      Р   Е   Ш  Е  Н  И  Е

        За свикување на  XV (15та)седница на Советот  на

                                                        ЕЛС   Македонска Каменица

    Седницата ќе се одржи на ден 21.12.2018 година  со почеток во 10:00 часот во салата за состаноци во oпштина Македонска Каменица со следниот:

                                                                     Д н е в е н   р е д                                    

      Усвојување на предлог- записник од 14та седница

        на   Советот на   општина М.Каменица

1.Предлог-Буџет на општина Македонска Каменица за 2019 година, со сценарија на Буџетот за 2020 и 2021 година.

 

2.Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на општина Македонска Каменица за 2019 година.

 

3.Предлог-Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2019 година.

 

4.Предлог-Одлука за давање  согласност за измена и дополниување на статутот на ЈП „Камена Река“ Македонска Каменица.

 

5.Предлог – Одлука за давање  согласност за оттуѓување на моторно возило.

 

6.Предлог-Програма за одржување на хигиената на јавните прометни површини (улици) на територијата на општина Македонска Каменица за 2019 година.

 

7.Предлог-Програма за извршување на јавни работи за 2019 година во општина Македонска Каменица.

 

8.Предлог-Програма за работа и развој на ЈП “Камена Река” Македонска Каменица за 2019 година.

9.Предлог-Одлука за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска   документација.

 

10.Предлог-Одлука за донесување на Предлог на Детален урбанистички план за дел од Македонска Каменица локалитет блок 1 и блок 2, плански период 2015-2020 година.

 

11.Предлог-Одлука за определување на крајбрежниот појас на суводолици во плански опфат на УПС  Цера општина Македонска Каменица

12. Разно.

                                                                               Совет на општина М.Каменица                       

                                                                                                                                                      Претседател                                                                                                                                                            Иван Кузмановски

Сподели

Остави коментар