СООПШТЕНИЈА

Јавен повик за оставрување на правото на финансиска помош до еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани родители од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2023 година

  Врз основа на Правилник за остварување на еднократна парична помош на еднородителски семејства, деца без родители и семејства на самохрани родители бр.09-634/1 од 09.04.2021 година и Правилник за измена и дополнување бр.08-1742/1 од 21.09.2022 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК Општина Македонска Каменица застапувана од Градоначалникот Димчо Атанасовски упатува…

ЈАВЕН ПОВИК ДО НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ, СПОРТСКИ КЛУБОВИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ЗДРУЖУВАЊЕ – КОРИСНИЦИ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНАТА ЗА 2022 ГОДИНА

Општина Македонска Каменица упатува Јавен повик до невладините организации, здруженија на граѓани и фондации, спортски клубови, како и други форми на здружување – корисници на средства од Буџетот на Општина Македонска Каменица за 2022 година да достават финансиски извештај за искористените средства кој треба да содржи неколку задолжителни делови: Наративен дел – Во наративниот дел…

Согласно член 62 и член 52 став 1  (Сл.весник на РСМ бр.32/2020) општина Македонска Каменица јавно го  објавува „.Измена и дополна ба урбанистички проект за парциално градежно земјиште за ГП 1.4 од урбанистички план за село Саса, Мала Тураница, комплекс на Рудник Саса, општина Македонска Каменица“ Потврда за одобрување Потврда за Измена и дополна ба…

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за административни службеници („Службен Весник на Република Македонија” бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 80/16, 127/16, 142/16, 2/17, 16/17, 11/18), член 50 став 1 точка 14 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.Македонија“ бр.5/02) и член 49 од Статутот на општина Македонска Каменица („Службен гласник…

Врз основа на член 30 став 1 точка 2 и став 3  и член 48 став 4 од Законот за административни службеници(„Службен весник на Република Македонија“ бр.27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015, 5/2016, 127/2016, 142/2016,142/2016 и 11/2018 и „Службен весник на “Република Северна Македонија“ бр.143/2019, 14/20, 215/2021 и 99/2022) и Правилникот за формата и содржината на интерниот…