СООПШТЕНИЈА

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ на Детален урбанистички план за блок 8, КО Каменица

Врз основа на член 65 став 6 од Законот за животна средина (Сл.весник на Република Македонија бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 ,51/11, ,123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) Градоначалникот на општина Македонска Каменица, на ден 05.11.2020 година, донесе Одлука за неспроведување на стратегиска оцена За планскиот документ на Детален…

Соопштение за ново работно време во општинската администрација

Општина Македонска Каменица ги известува граѓаните дека од 03 ноември 2020 година општинската администрација воведува двосменско работење согласно со насоките и препораките во врска со потребата за преземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширење на болеста COVID-19 (КОРОНА ВИРУС). Работното време од вторник, 03 ноември, ќе се организира во групи  на неделна основа и ќе  започнува од 07.30…

Вонредна дезинфекција на јавните површини и најфрекфентните улици во Македонска Каменица

  Во насока за обезбедување на дополнителна заштита и безбедност на граѓаните од ширење на коронавирусот на територијата на општина Македонска Каменица, вечерва од 21:00 ч. екипи на ЈП “Камена Река” започнаа вонредна дезинфекција на најфреквентните улици и јавни површини во градот. Дезинфекцијата спроведена како една од препорачаните мерки за спречување и заштита од коронавирусот…

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ОГЛАС за доброволно пријавени лица за членови на парцитипативно тело на општина Македонска Каменица

ПОВТОРЕН ЈАВЕН ОГЛАС за доброволно пријавени лица за членови на парцитипативно тело на општина Македонска Каменица За обезбедување на инклузивност, партиципативност и јавност во процесот на урбанистичко планирање, општина Македонска Каменица објавува јавен оглас за пријавување на членови на парцитипативно тело при општината . Парцитипативното тело ги претставува сите различни интереси и групи во локалната…

ЗАКЛУЧОЦИ ОД СОСТАНОКОТ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО НА ОПШТИНСКИОТ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОДРЖАН НА 21.10.2020 ГОДИНА

ЗАКЛУЧОЦИ ОД СОСТАНОКОТ НА КООРДИНАТИВНОТО ТЕЛО НА ОПШТИНСКИОТ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ – МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА ОДРЖАН НА 21.10.2020 ГОДИНА Денес, 21. Октомври 2020 година со почеток од 12 часот, се одржа состанок на Координатвното тело на општинскиот штаб за заштита и спасување – Македонска Каменица. Во рамки на расправата околу моменталната состојба со Ковид…