СООПШТЕНИЈА

Согласно член 44 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ бр.32/20), планските програми за изработка на урбанистички план за село Моштица, село Саса и село Луковица општина Македонска Каменица ги утврдува границите и содржината на планскиот опфат на овие населени места и врз основа на тоа изработува Плански програми. Овие урбанистички планови…

Во рамки на “Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Македонска Каменица аплицираше со проект за “Надградба на локален пат во н.м. Тодоровци и реконструкција на локален пат за н.м.…

Ново улично осветлување на влезот и излезот од Македонска Каменица

Македонска Каменица, 16.12.2020 година – По замената на стариот и воведувањето на нов штедлив „смарт“ систем на осветлување на целата територија, општина Македонска Каменица продолжува со инсталирање на нови енергетски ефикасни системи за осветлување. Покрај предвиденото осветлување на градскиот кеј на Каменичка река, општина Македонска Каменица започнува со реализација на проектот за осветлување на дел…

Распишан тендер за изградба на нов водоводен систем во Павлиш Дол, с. Моштица

Општина Македонска Каменица објави оглас за Јавна набавка за изградба на новиот водоснабдителен систем за потребите на жителите на Павлиш Дол, село Моштица. Предвидените средства во висина од приближно 14 милиони денари се обезбедени од Буџетот на општина Македонска Каменица. Изградбата на овој проект решава повеќе децениски проблем на жителите од овој дел на Македонска…

ОДЛУКА

За избор на кандидати по јавен оглас за вработување на Пожарникари – Спасители во ТППЕ – Македонска Каменица, Општина Македонска Каменица Врз основа на член 17, член 23 став (1) и став (5) и член 25 став (1) одЗаконот за работни односи-Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/2015), член 50 став 1 алинеја…