СООПШТЕНИЈА

Конкурс за доделување на стипендии за ученици во основното и средното образование и студенти од општина Македонска Каменица за учебната/студиска 2023/2024 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.М“ бр.5/02), a согласно член 5 од Правилникот за доделување на стипендии на ученици во основно и средно образование и на студенти запишани во државните училишта и државните универзитети од општина Македонска Каменица бр.08-603/1 од 13.03.2018 година, Градоначалникот на…

Јавен повик за поднесување на барање за еднократна парична помош на семејства со ученик запишан во прва година во СОУ “Миле Јаневски Џингар“

Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за доделување на еднократна парична помош на семејства со ученик запишан во прва година во СОУ,,Миле Јаневски Џингар,, Македонска Каменица бр.08-1899/1 од 27.09.2023 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК Општина Македонска Каменица застапувана од Градоначалникот Димчо…

Јавен повик за еднократна парична помош во износ од 25.000,00 денари на лица со попреченост кои живеат на територијата на општина Македонска Каменица

Врз основа на Програмите за работа на Советот на Општина Македонска Каменица и Правилник за начинот на остварување на право на еднократна парична помош на лица со попреченост кои живеат на територијата на Општина Македонска Каменица бр.08-1901/1 од 27.09.2023 година, Градоначалникот на Општина Македонска Каменица го објавува следниот: ЈАВЕН ПОВИК Општина Македонска Каменица застапувана од…

Почитувани сограѓани, Ве известуваме дека на ден 19.10.2023 година (четврток) во 10:00 часот во Домот на културата ќе се одржи состанок на кој ќе се презентира сообраќајниот проект (регулирање на сообраќајниот режим) за улиците: Македонска, Илинденска и Осоговска. На состанокот ќе бидат присутни лицето кое е одговорно за изработка на сообраќајниот проект, градоначалникот и претставници…

Врз основа на член 28 став 4и член 50 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20, 111/23) и член 49 од Статутот на општина М. Каменица  (Сл. Гласник на општина М. Каменица бр. 20/19), Градоначалникот на општина М. Каменица донесе С О О П Ш Т Е Н И Е              …