ОБЈАВА бр. 01/2019 за продажба на движни ствари кои се во сопственост на општина Македонска Каменица по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 2 точка 4 алинеа 2, член 4, 24, 25, 27, 28, 29, 46, 47, 48 и член 49 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и стварите во општинска сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 78/2015, 106/2015, 153/2015, 190/2016, 21/2018 и 101/2019), Oдлука донесена од Советот на Општина Македонска Каменица бр.08-2346/1 од 21.12.2018 година, Извештај за процена на специјално погребално моторно возило марка RENAULT тип TRAFIK 1.9 DCI со регистерски број ST—638-ML, Комисијата за недвижни и движни ствари на Општина Македонска Каменица објавува:

ОБЈАВА бр. 01/2019 за продажба на движни ствари кои се во сопственост на општина Македонска Каменица по пат на ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на оваа објава со електронско јавно наддавање е продажба на движна ствар – специјално погребално моторно возило сопственост на ЈП Камена Река Македонска Каменица кое се продава согласно Одлуката за продажба на движни ствари – специјално погребално моторно возило заведено под бр.08-2346/1 од 21.12.2018 година, донесена од Советот на општина Македонска Каменица:

Сподели

Остави коментар