Дневен ред на XL (40та) Седница на Совет на општина Македонска Каменица

Врз основа на член 39 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002) и член 19 од Статутот на Општина Mакедонска Каменица (“Службен гласник на Општина Mакедонска Каменица” бр.20/2019 и 38/20), Претсeдателот на Советот на ЕЛС Mакедонска Каменица донесе:

РЕШЕНИЕ

За свикување на XL (40та) седница на Советот на ЕЛС Македонска Каменица

Седницата ќе се одржи он-лајн преку апликацијата  ZOOM на ден 29.01.2021 година  со почеток во 11:00 часот со следниот:

Дневен ред

 • Усвојување на предлог-записник од 39та седница на Советот на   општина Mакедонска Каменица

 1. Предлог- Oдлука за усвојување на извештај за извршен попис на парични средства на жиросметките, благајната, побарувањата, градежните објекти, улици, патишта и опрема на општина Македонска Каменица за 2020 година.
 2. Предлог-Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2020 година.
 3. Предлог-Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2021 година.             
 4. Предлог-Извештај за реализација на Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица во 2020 година.
 5. Предлог-Програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Македонска Каменица во 2021 година.
 6. Предлог-Извештај за реализација на Програмата за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2020 година.
 7. Предлог-Програма за изградба на водоводна и канализациона мрежа во општина Македонска Каменица во 2021 година.
 8. Предлог-Програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија  на подрачјето на општина Македонска Каменица за 2021 година.
 9. Предлог-Програма за работа на Советот на општина Македонска Каменица за 2021 година.
 10. Предлог-Програма за работа на Комисијата за родова рамноправност за 2021година.
 11. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска Каменица за  подршка на НВО секторот во 2021 година.
 12. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на промоција и комуникација со јавноста во  2021 година.
 13. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на локален економски развој во  2021 година.
 14. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска Каменица во областа на меѓународната соработка во 2021 година.
 15. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на спорт и млади во 2021 година.
 16. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на социјалната заштита  во 2021 година.
 17. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на културата во 2021 година.
 18. Предлог-Програма за активностите на општина Македонска  Каменица во областа на  образованието во 2021  година.
 19. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ФК „Каменица-Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 20. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ „Надеж-Норе“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 21. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на  КК „Баскет Кам” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 22. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ ЖФК „Каменица Саса” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 23. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на Пчеларско Здружение  „ЕКО КАМ МЕД“ Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 24. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ„ВАЛХАЛАФИН” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 25. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на КУД „Вера Јоциќ” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 26. Предлог – Одлука за усвојување на Финансиски извештај на  Здружение на пензионери Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 27. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ„ ЕЛЕНЕЦ ЦЕРА” с. Цера Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 28. Предлог-Одлука за усвојување на Финансиски извештај на ЗГ„ПИНГ ПОНГАРСКИ КЛУБ САСА” Македонска Каменица за одобрените парични средстава од општина Македонска Каменица за 2020 година.
 29. Разно.

Совет на општина Mакедонска Каменица

Претседател

Иван Кузмановски

Сподели

Остави коментар