Нацрт Одлука за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитен предел

Министерството за животна средина и просторно планирање донесе нацрт Одлука за прогласување на дел од Осоговските Планини за заштитен предел

Со оваа одлука Осоговските планини се прогласуваат за заштитен предел заради
разновидноста и богатството на биодиверзитетот, геодиверзитетот, хидролошките
карактеристики, пејзажните, пределните и други вредности, природни убавини,
како и специфичната интеракција на луѓето и природата.

Називот на заштитеното подрачје е „Заштитен предел – Осоговски Планини“ и целата содржина од нацрт Одлуката на Министерството за животна средина и просторно планирање можете да ја погледнете на следниов линк:

1Нацрт Одлука 01.07.2020

Линк до Министерството за животна средина и просторно планирање за сите значајни објави и потреби во процесот на прогласување на дел од Осоговските планини за заштитен предел: http://www.moepp.gov.mk/?page_id=22576

Сподели

Остави коментар