ОДЛУКА

За избор на кандидати по јавен оглас за вработување на Пожарникари – Спасители во ТППЕ – Македонска Каменица, Општина Македонска Каменица

Врз основа на член 17, член 23 став (1) и став (5) и член 25 став (1) од
Законот за работни односи-Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/2015), член 50 став 1 алинеја 14 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002) и член 11 од Законот за пожарникарство-Пречистен текст („Службен весник на Република Македонија“бр.168/2017), Градоначалникот на Општина Македонска Каменица донесе:

ОДЛУКА

За избор на кандидати по јавен оглас за вработување на Пожарникари – Спасители во ТППЕ – Македонска Каменица, Општина Македонска Каменица

Сподели

Остави коментар